Wednesday, November 12, 2008

Derek Elmendorf on Thrasher


The skater formally known as "Deathwish" Derek Elemndorf shredding on Thrasher

No comments: